طول جغرافیایی : 51.43175482749939

عرض جغرافیایی : 35.76038229905208