اخبار شرکت تأمین آتیه سرزمین ایرانیان و باشگاه نوید ایران زمین
۱۳۹۶/۱۱/۱

در روزهای اخیر خبری با عنوان "آغاز فعالیت شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان" بر روی کانال‌های بانک قرار گرفت، که از تاسیس شرکتی به منظور تامین آتیه همکاران گروه مالی ایران زمین خبر می داد. یکی از اهداف تشکیل شرکت‌های تامین آتیه در سازمان‌های مختلف فراهم کردن خدمات مناسب برای کارکنان در حین خدمت و در نهایت در زمان بازنشستگی آنها است.

داده ای یافت نشد.